Podmínky programu

Věrnostní program Kino Klub a veškeré jeho součásti se řídí následujícími podmínkami.

1. Úvod

Kino Klub je věrnostní program (dále jen „KK“) Kina Svět Lišov, provozovaný Městem Lišov, se sídlem Tř. 5.května 139, Lišov 373 72, Česká republika, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Českých Budějovicích, IČ 245 178 (dále jen „Město Lišov“), jehož účelem je další zkvalitnění služeb poskytovaných divákům Kina Svět Lišov a možnost poskytování speciálních výhod zákazníkům. Zákazníci, kteří vyplní Přihlášku do programu KK (dále jen „Přihláška“) se stávají členem KK. Členství v KK se řídí těmito podmínkami věrnostního programu KK (dále jen „Podmínky“).

2. Členství v KK

2.1 Členství v KK je zpoplatněno 60,- Kč na 12 měsíců od data zaplacení ročního členského poplatku. Členství v KK vzniká k uvedenému datu na platné Přihlášce, podmíněné uhrazením poplatku za členství 60,- Kč. Svým podpisem zákazník stvrzuje skutečnost, že byl seznámen s Podmínkami a souhlasí s nimi.

2.2 Členem KK se může stát každá fyzická osoba starší 10 let, jejíž trvalé nebo přechodné bydliště je na území České Republiky nebo v zemi, ve které není zákony této země členství v programech tohoto typu výslovně zakázáno, a to v případě, že splňuje všechny podmínky členství.

2.3 Členství není dovoleno právnickým osobám, sdružením fyzických osob nebo právnických osob, asociacím ani jiným skupinám.

2.4 Při obdržení více Přihlášek od jedné osoby lze vždy akceptovat pouze jednu Přihlášku. Pokud jsou v přihlášce do KK uvedeny nesprávné údaje nebo pokud nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, Město Lišov si vyhrazuje právo neprovést kroky vedoucí k dokončení registrace.

2.5 Po vzniku členství bude zákazníkovi na pokladně Kina Svět Lišov vystavena členská karta, která je platná pouze, pokud je na ní uveden podpis jejího majitele. Členská karta je nepřenosná, její výhody může čerpat pouze její majitel. Pro tyto účely je personál Kina Svět Lišov oprávněn požadovat průkaz totožnosti majitele karty.

2.6 Po vzniku členství budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje pro přihlášení do online sekce KK, a to na emailovou adresu uvedenou v Přihlášce. Na základě Přihlášky odevzdané na pokladně kina si Město Lišov vyhrazuje lhůtu na doplnění údajů a zaslání přístupových údajů do 48 hodin od založení členství v KK. V případě prodloužení členství zůstávají stejné přístupové údaje, které obdržel zákazník při prvotní registraci.

2.7 Termínem „nákup“ v KK se rozumí jedna transakce při nákupu vstupenek na pokladně nebo na internetu v rámci shodného představení. Body na kartu se načítají vždy za jeden lístek za shodné představení. Částka za lístek se přepočítává na body následovně : 10 Kč = 1 bod. I v případě odděleného nákupu vstupenek se body přičtou pouze jednou, v rámci nákupu na shodné představení.

2.8 Výhody plynoucí z členství v KK, a to konkrétně načítání bodů za provedené nákupy vstupenek, nelze slučovat s akcemi, které se nevztahují k akcím KK (nákup dárkové poukázky, další akční cenově a časově omezené nabídky jako např. festivaly, divadelní představení, atd.). Body a odměny nelze přičíst při platbě vstupenek prostřednictvím dárkových poukázek. Výše uvedené body a odměny nelze přičítat za vstupenky vybrané za body z věrnostního programu.

2.9 Pro načtení bodů a nákupů nebo dalších klubových výhod je zapotřebí na vyžádání v Kině Svět Lišov předložit členskou kartu držitele KK. Bez předložení klubové karty nelze uvedené výhody poskytnout.

2.10 Všechny výhody plynoucí z členství v KK, lze přičíst výhradně pouze na účet držitele členské karty. Přičtení uvedených výhod plynoucích z členství v KK, na základě jedné rezervace provedené přes internet na www.kinolisov.cz lze přičíst více držitelům členské karty v rámci shodného nákupu/transakce na pokladně nebo na internetu na www.kinolisov.cz.

2.11 Osobní údaje může člen KK kdykoli aktualizovat, a to na základě požadavku na pokladně Kina Svět Lišov. Město Lišov nezodpovídá za škody vzniklé z pozdního oznámení změny osobních údajů.

3. Získávání bodů

3.1 Body jsou základní jednotkou využívanou na účtech členů KK a vyjadřují míru loajality člena KK. Členům jsou za jednotlivé nákupy načítány body, jejichž výši určuje Město Lišov. Bodové ohodnocení jednotlivých nákupů za využití služeb KK je k dispozici na www.kinolisov.cz pod záložkou Kino Klub – „získání bodů“.

3.2 Platnost bodů po dobu členství v KK není omezena. Po uplynutí 12 měsíců od data vydání karty se karta stává neplatnou. Majitel klubové karty může její platnost prodloužit nebo obnovit po uhrazení členského poplatku 60,- Kč na dalších 12 měsíců. Výše bodů na kartě se po zaplacení členského poplatku převádí do dalšího roku.

3.3 Každý člen KK má veden osobní účet, na který jsou připisovány body za jednotlivé nákupy v závislosti na využívání služeb KK nebo ostatní benefity případných smluvních partnerů KK.

3.4 Stav bodového účtu lze sledovat po přihlášení do Kino Klubu na www.kinolisov.cz v sekci „Můj účet“.

3.5 Město Lišov může na časově omezenou dobu některé nákupy zvýhodnit i dodatečným počtem bodů nebo dodatečnými odměnami – tzv. BONUS, případně jej úplně zrušit.

3.6 Body za konkrétní jednotlivé nákupy lze načíst výhradně jednou a na jeden účet a to vždy na účet člena, který nákup skutečně provedl.

3.7 Město Lišov si vyhrazuje právo kdykoliv odečíst z účtu člena KK body za nákup, který tento zákazník neuskutečnil, a kterému nepřísluší bodové ohodnocení nebo kterému přísluší jiná bodová hodnota, než byla započtena.

3.8 Při nákupu online je nutné být před výběrem konkrétních sedadel přihlášen do svého účtu KK, jinak nedojde k přičtení bodů.

4. Čerpání bodů za odměny

4.1 Nasbírané body na osobním účtu KK lze směnit za odměny, dle aktuální nabídky tabulky odměn na www.kinolisov.cz „čerpání bodů“. Vybrané odměny nelze reklamovat nebo směnit za hotovost. Město Lišov si vyhrazuje právo kdykoliv změnit počet bodů potřebných k získání jednotlivých odměn.

4.2 Odměny v rámci KK může převzít pouze majitel členské karty/účtu. Osobně vyzvednuté odměny může majitel účtu darovat třetí osobě.

4.3 Platnost volných vstupenek a bonusových poukázek je na nich uvedena. Po uplynutí doby této platnosti se vstupenka stává neplatnou. Město Lišov si vyhrazuje právo omezit platnost volných vstupenek nebo bonusových poukázek na vybraná představení.

4.4 Poskytování odměn a výhod všech případných budoucích smluvních partnerů KK se řídí výhradně podmínkami příslušného smluvního partnera.

5. Ztráta, odcizení, poškození věrnostní karty

5.1 Ztrátu, odcizení nebo poškození klubové karty znemožňující její použití, by měl člen KK oznámit neprodleně na pokladně Kina Svět Lišov. Na základě žádosti majitele účtu bude členská karta personálem kina zablokována.

5.2 Blokací karty se samotná členská karta zablokuje pro použití do doby vyzvednutí nové členské karty na pokladně Kina Svět Lišov.

5.3 Nově vystavená členská karta bude připravena k vyzvednutí na pokladně kina a vydána na základě doloženého dokladu totožnosti a poskytnutí emailové adresy z předchozí registrace. Za vystavení nové členské karty není účtován poplatek.

5.4 Město Lišov neodpovídá za zneužití karty před nahlášením její ztráty ani za případné čerpání výhod

třetí osobou.
p
řevedeny na účet nové karty člena KK.

5.5 Vydáním nové karty zaniká funkčnost předchozí členské karty. Nasbírané body budou automaticky

6. Zánik platnosti a porušení podmínek členství

6.1 Člen KK může zrušit své členství v klubu kdykoliv na pokladně Kina Svět Lišov na základě písemné žádosti nebo písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zrušením členství v KK se automaticky vydaná členská karta zablokuje. Při předložení zablokované karty obsluhujícímu personálu na pokladně kina bude tato karta odebrána.

6.2 Zakoupenou členskou kartu na žádost Zákazníka nelze směnit zpět za hotovost. Body na kartě zanikají zrušením členství v KK.

6.3 Kino Svět si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit členství v KK v těchto případech: a) okamžikem, kdy člen klubu záměrně uvedl v Přihlášce nepravdivé informace; b) byly porušeny tyto Podmínky nebo stanovený mechanismus programu ze strany člena KK; c) člen KK vyjádřil nesouhlas s Podmínkami, s jejich změnami či doplňky; d) okamžikem, kdy člen KK zneužil logo, jméno nebo další identifikační údaje nebo jakkoli poškodil práva a oprávněné zájmy Města Lišov; e) dnem úmrtí člena KK; f) okamžikem ukončení klubového programu;

6.4 Zánikem platnosti členství v KK z důvodů uvedených v předchozím ustanovení pod písm. a., b., c., d., e., f., zaniká rovněž nárok na využití (i částečně) již dosažených výhod plynoucích z členství v KK.

6.5 Každé porušení Podmínek programu KK může vést k zániku práv plynoucích z nashromážděných bodů, k nepřiznání odměn nebo k jejich odejmutí - včetně již vydaných bonusových poukázek.

6.6 Osoba, která poruší Podmínky KK, odpovídá za škody, které Městu Lišov tímto jednáním vzniknou.

6.7 V případě zrušení členství v klubu bude postupováno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a osobní údaje člena klubu budou nenávratně zlikvidovány z databáze klubu.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Podáním Přihlášky do KK, tj. předložením řádně vyplněné a podepsané Přihlášky na pokladně Kina Svět Lišov, zákazník uděluje Městu Lišov, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, jako správci, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, uvedených v Přihlášce v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon a e-mail, za účelem poskytování nových informací o filmových novinkách a akcích, a dále poskytnutí a čerpání výhod v rámci programu KK po celou dobu členství v KK.

7.2 Zákazník dále souhlasí s tím, že tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny smluvním partnerům programu KK, jejichž přehled je zveřejněn na www.kinolisov.cz, za účelem nabízení obchodu a služeb resp. poskytnutí výhod členům KK.

8. Reklamace

8.1 Město Lišov si vyhrazuje právo přijmout reklamaci maximálně do 7 dnů od nákupu vstupenky, resp. ode dne shlédnutého představení. Týká se nenačtení bodů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Město Lišov si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či doplnit tyto Podmínky i bez předchozího oznámení. Veškeré změny či doplňky budou vyvěšeny na www.kinolisov.cz, a to minimálně 7 dnů před nabytím účinnosti změn v nich

stanovených. Nebude-li člen se změnami či doplňky souhlasit, je oprávněn své členství v souladu s článkem 6 těchto Podmínek ukončit.

9.2 Podáním Přihlášky do programu KK se člen zavazuje řídit se platnými Podmínkami, včetně dodatečně zveřejněných (na stránkách www.kinolisov.cz) a/nebo oznámených změn.

9.3 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2015.

10. Kino Klub kontakty

10.1 V případě dotazů ohledně KK či reklamací má zákazník k dispozici emailovou adresu : kino@mulisov.cz