Provozní řád

PROVOZNÍ  ŘÁD  KINA  SVĚT  LIŠOV

 1. Provozovatelem kina Svět je Město Lišov, Třída 5. května 139, 373 72 Lišov, IČ 245 178.

 2. Kino je veřejnou kulturní institucí města, která slouží především k promítání filmových představení, pořádání divadelních představení a dalších kulturních akcí.

3. Kino je způsobilé k promítání DCP filmů se zvukovým systémem 5:1, 7:1 a auro 11:1.

4. Kapacita kinosálu je 87 míst a 10 plážových lehátek.

5. V kinosálu je na základě zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přísně zakázáno pořizovat jakékoli audiovizuální záznamy.

6. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději 30 minut před zahájením programu, jinak budou uvolněny do prodeje.

7. Pokladna je otevřena 45 minut před začátkem každého představení.

8. Přístupnost filmů určuje distributor. Na představení označená jako mládeži nepřístupná je nutno na vyžádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku diváka. Divák mladší 15 let má povolen vstup na toto představení pouze v doprovodu rodiče, nebo jiné zodpovědné osoby starší 18 let.

9. Pro děti do 8 let je nutný doprovod osoby starší 15 let, která za toto dítě zodpovídá.

10. V případě 3D projekce obdrží každý divák při vstupu do sálu pouze jedny 3D brýle, které jsou hygienicky ošetřeny a přezkoušeny. Divák je povinen 3D brýle udržovat v čistotě, neohýbat je a nedotýkat se jejich skel. 3D brýle lze používat v kombinaci s dioptrickými brýlemi.

11. Při 3D projekci nesmí divák opustit s brýlemi promítací sál. Pokud sál opustí, brýle odevzdá provoznímu pracovníkovi a při návratu si je opět vyzvedne. Po skončení představení každý divák opět odevzdá jedny 3D brýle.

12. Obdrží-li divák při vstupu do sálu poškozené brýle, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit provoznímu pracovníkovi kina. Dojde-li k poškození brýlí nevhodným zacházením, je divák povinen uhradit způsobenou škodu.

13. V prostoru kinosálu je povoleno konzumovat pouze občerstvení zakoupené v předsálí kina.

14. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníka kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou pracovníci kina vykázat bez nároku na vrácení vstupného, nebo je do kina vůbec nevpustit.

15. Za škody způsobené svým chováním a jednáním je divák plně zodpovědný a zavazuje se k veškerým úhradám spojeným s jejich odstraněním.

16. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti používat mobilní telefon.

17. Zákonem České národní rady č. 241/1992 Sb., ze dne 14.4.1992 byl zřízen Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, který stanoví, že účastník veřejné projekce v kině zaplatí v ceně vstupného příplatek ve výši 1 Kč. Tento příplatek je již zahrnut v ceně  vstupného. 

18. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.

19. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odcházejí ze sálu až po úplném rozsvícení hlediště.  Chrání tím svou bezpečnost. Provozovatel nezodpovídá jakýmkoliv způsobem za úrazy vzniklé v souvislosti s odchodem diváka před ukončením filmového představení.

20. Provozovatel kina nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.

21. V případě technických problémů na zařízení kina může dojít ke zrušení představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit před tímto představením v pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek elektrického proudu, apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své metráže.

22. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s provozním řádem kina. Tímto bere návštěvník kina na svoji zodpovědnost veškerá rizika vyplývající z porušení tohoto provozního řádu. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit pouze provozovatel kina.

23. Tento provozní řád byl schválen usnesením Rady města Lišov č. 107/2014 ze dne 11. září 2014.

V Lišově dne 12.9.2014 

Bc. Jiří Švec, starosta města Lišov